راهنمای ارسال درخواست برنامه درمان

لطفا فیلدهای فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید . ثبت مشخصات بیمار ، آدرس ایمیل (در صورت وجود) و شماره تلفن همراه بیمار برای ارسال بارکد مخصوص ورود به سامانه ضروری است . لطفا در فیلد "شرح مشکل" در خصوص مشکل خود به تفصیل توضیح دهید. در صورتی که نیاز باشد بعد از ایجاد اولیه برنامه درمان متخصص مربوطه از طریق سیستم اطلاعات ضروری را از شما اخذ خواهد نمود. 

نکته مهم: هزینه دسترسی دائم و استفاده از کلیه امکانات سیستم تمرین درمانی و درمان از راه دور پدرا در حال حاضر 324000 ریال می باشد . هر کاربر می تواند تا 5  گزارش رایگان در سامانه ثبت نماید. پس از آن لازم است برای رفع محدودیت این هزینه مصوب را پرداخت نماید. 

استان
انتخاب کنید
شهرستان
انتخاب کنید
نام و نام خانوادگی بیمار
تاریخ تولد
تلفن همراه
آدرس ایمیل
نسخه پزشک دارم؟
تصویر نسخه / تصویر مدارک پزشکی
نام پزشک
تاریخ جراحی
تصویر شرح عمل
شرح مشکل